ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Expand All +
 • 1. THAM VẤN CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ & DỮ LIỆU SỐ TP. HẢI PHÒNG

  15:00 – 17:00 | 26/12/2023 (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp)

 • 2. KHAI MẠC TRIỂN LÃM & VIP TOUR

  08:00 - 08:30 | 27/12/2023 (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp)

 • 3. PHIÊN TOÀN THỂ: "KIẾN TẠO DỮ LIỆU SỐ - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI"

  08:30 – 12:00 | 27/12/2023 (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp)

 • Nội dung dự kiến:
  - Bức tranh toàn cảnh về kinh tế và Chuyển đổi số Hải Phòng
  - Kỳ vọng Chuyển đổi số, dữ liệu số thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng; Mong móng các chuyên gia, doanh nghiệp đóng góp, hợp tác tại hội nghị
  27/12/2023

 • Hợp tác Chuyển đổi số; Huy động lực lượng, nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số cho Hải Phòng
  27/12/2023

 • Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ trưởng/Thứ trưởng)
  27/12/2023

 • Nội dung dự kiến: Khung kiến trúc chính quyền số 3.0 & Khuyến nghị Hải Phòng
  27/12/2023

 • Nội dung dự kiến: Xây dựng chiến lược CDS, dữ liệu số thành phố; Nghiên cứu thực tiễn từ các tp phát triển; Bài toán khai thác dữ liệu số; Khuyến nghị Hải Phòng
  27/12/2023

 • Đại diện Doanh nghiệp/Tỉnh thành phố điển hình chuyển đổi số tốt (TOP DTI)
  27/12/2023

 • Thành phần:
  - Lãnh đạo Sở Giao thông, Sở Công thương
  - Chuyên gia Chuyển đổi số
  - Lãnh đạo Sở Giao thông, Sở Công thương Tp. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng
  - Lãnh đạo VINASA
  Nội dung
  - Các bài toán cần giải quyết của ngành Cảng biển Logistic
  - Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Cảng biển Logistic
  - Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành
  27/12/2023

 • Thành phần:
  - Lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Công Thương
  - Chuyên gia Chuyển đổi số
  - Lãnh đạo Sở Sở Du lịch, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh/Đà Nẵng
  - Lãnh đạo VINASA
  Nội dung:
  - Các bài toán cần giải quyết của ngành Du lịch, Thương mại
  - Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Du lịch, Thương mại
  - Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành
  27/12/2023

 • Thành phần:
  - Đại diện Bộ Y tế
  - Lãnh đạo Sở Y tế
  - Chuyên gia Chuyển đổi số
  - Lãnh đạo VINASA
  Nội dung:
  - Các bài toán cần giải quyết của ngành Y tế
  - Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Y tế
  - Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành
  27/12/2023

 • 4. CHUYÊN ĐỀ: THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG

  14:00 – 17:00 | 27/12/2023 (Phòng Hội trường)

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải phòng
  27/12/2023

 • Chuyên gia Chuyển đổi số VINASA/Tập đoàn tư vấn quốc tế
  27/12/2023

 • (Quản lý công việc, nhân sự, tài chính – kế toán, Hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số)
  Đại diện doanh nghiệp CNTT (VNPT/MISA/BASE)
  27/12/2023

 • Đại diện doanh nghiệp công nghệ Salemall/Bizfly
  27/12/2023

 • Đại diện doanh nghiệp CNTT (Bizfly/CNV)
  27/12/2023

 • Đại diện doanh nghiệp CNTT (Vccorp/Coccoc/Ladipage)
  27/12/2023

 • GĐ sản phẩm MES (giải pháp nhà máy thông minh) của FPT Software hoặc CMC
  27/12/2023